Administratívna pracovníčka

dpfpro
 • Dátum príspevku: 18. júna 2018
 • Aplikácie 0
 • Názory 382
Prehľad úloh

Náplň práce:

 • prijímanie objednávok na čistenie filtrov v Slovenskom a Nemeckom jazyku,
 • evidencia filtrov,
 • riešenie reklamácií,
 • fakturácia,
 • kontakt so zákazními.

Jazykové znalosti:

 • Nemecký jazyk – plynule
 • Maďarský jazyk – výhodou

Druh pracovného pomeru:

 • živnosť

Žiadame o zasielanie životopisov aj s fotografiou.

Životopisy zasielajte na:

MICHAL HORVÁTH

horvath@dpfpro.sk

Týmto udeľujem prevádzkovateľovi DPF PRO S.R.O., MIEROVÁ 12, 821 05 BRATISLAVA, IČO: 476516612  (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel sprostredkovania zamestnania, získavania informácií o vhodných pracovných miestach a ďalších produktoch a službách súvisiacich s kariérnym a osobnostným rozvojom. Pre tento účel súhlasím so zaradením do databázy uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa a následným poskytnutím alebo sprístupnením mojich osobných údajov potencionálnym zamestnávateľom, a to v rozsahu:
• Meno, priezvisko, titul,
• Dátum narodenia,
• Adresa trvalého/prechodného bydliska (ulica, číslo, mesto, PSČ),
• Kontaktné údaje (mail, telefón),
• Pracovno-právny vzťah (súčasné a predchádzajúce zamestnanie/-a v rozsahu: adresa zamestnávateľa a pracovné zaradenie),
• Dosiahnuté vzdelanie (súčasné, stredné, vysokoškolské),
• Absolvované kurzy a školenia,
• Ostatné údaje zo životopisu.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 5rokov odo dňa zaslania svojho životopisu.
Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
• moje osobné údaje budú poskytované príjemcom (potencionálnym zamestnávateľom),
• moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané,
• ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
• v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
• beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje,
• beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania,
Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na
ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu horvath@dpfpro.sk
2. telefonicky +421 905 870 803,
3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Životopis posielajte na mail : zivotopis@kariera-praca.sk

 

 

 

Detail ponuky
 • Požadované vzdelaniestredoškolské s maturitou
 • Miesto práceBratislava
 • Jazykové znalostiNemecký jazyk
 • Úroveň jazykovych znalostíPokročilý
 • Všeobecné spôsobilostiAnalyzovanie a riešenie problémov
Pridať do zoznamu Pridajte ponuku do svojho zoznamu pre užší výber.