referent CK Piešťany

SATURTRAVEL,
 • Dátum príspevku: 1. júna 2018
 • Aplikácie 0
 • Názory 77
Prehľad úloh

Náplň práce:
– predaj domácich a zahraničných zájazdov z ponuky našej CK a partnerských touroperátorov
– predaj doplnkových produktov a služieb
– komunikácia s klientami osobne, telefonicky a mailom
– práca v obchodnom centre (zmenná prevádzka- dlhý / krátky týždeň)

– zaujímavá a dynamická práca v mladom kolektíve
– účasť na zahraničných študijných cestách
– zamestnanecké zľavy a cenové zvýhodnenia na dovolenky a letenky

Životopis posielajte na mail : zivotopis@kariera-praca.sk

Detail ponuky
 • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny650 €
 • Požadované vzdelaniestredoškolské s maturitou
 • SkúsenostiMenej ako 2 roky
 • Termín nástupuASAP
 • Miesto prácePiešťany
 • Jazykové znalostiAnglický jazyk
 • Úroveň jazykovych znalostíMierne pokročilý
 • Počítačové znalosti Microsoft Excel
 • Ďalšie požiadavkyŽiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom posielajte na mailovú adresu: job@ba.satur.sk. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá. Zaslaním (emailovou správou alebo listovou zásielkou) alebo osobným doručením životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov vyjadrujete svoj slobodný súhlas s tým, aby prevádzkovateľ SATUR TRAVEL, a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava, IČO: 35 787 201 vo svojich informačných systémoch spracúval osobné údaje obsiahnuté v týchto dokumentoch na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie. Poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Osobné údaje nebudú zverejňované, ani poskytované príjemcom v tretích krajinách. K profilovaniu dotknutých osôb môže dochádzať výlučne v súvislosti s výberom vhodného uchádzača na konkrétnu pracovnú pozíciu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté príjemcom ako sú napríklad Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní, bankám, poisťovni. Čas platnosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov právnym základom spracúvania, je jeden rok odo dňa poskytnutia súhlasu. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu. Právo dotknutej osoby odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov možno uplatniť aj pred uplynutím času, na ktorý bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu personalne@ba.satur.sk, b) telefonicky na tel.č.0903 696 209 c) listovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke. Prípadné otázky týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy .
Pridať do zoznamu Pridajte ponuku do svojho zoznamu pre užší výber.