Servisný technik pre výpočtovú techniku

SATURTRAVEL,
 • Dátum príspevku: 22. augusta 2018
 • Koniec ponuky: 18. januára 2019
 • Aplikácie 0
 • Názory 67
Prehľad úloh

Poskytovanie podpory užívateľom pripoužívaní SW a HW vybavenia, zber a evidencia požiadaviek na zmeny
Návrh optimálneho využitia techniky
Inštalácia, údržba PC a analýza problémov
Ovládanie akonfiguráciaEvidencia stavu a pohybu techniky amateriálu (vydávanie/preberanie/oprava)
Inštalácia, podpora a údržba komplexnej infraštruktúry v rámci firmy

Inštalovanie a aktualizácia licencovaného SW, vedenie dokumentácie

 

 

Zaslaním (emailovou správou alebo listovou zásielkou) aleboosobným doručením životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentovvyjadrujete svoj slobodný súhlas s tým, aby prevádzkovateľ SATUR TRAVEL,a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava, IČO: 35 787 201 vo svojich informačnýchsystémoch spracúval osobné údaje obsiahnuté v týchto dokumentoch na účelevidencie uchádzačov o zamestnanie.

Poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdatepostavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom,právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo naobmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právonamietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právona to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučnena automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba másúčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobnýchúdajov Slovenskej republiky.

Osobné údaje nebudú zverejňované, ani poskytované príjemcomv tretích krajinách. K profilovaniu dotknutých osôb môže dochádzať výlučnev súvislosti s výberom vhodného uchádzača na konkrétnu pracovnúpozíciu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnutépríjemcom ako sú napríklad Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní,bankám, poisťovni.

Čas platnosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorýje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochraneúdajov právnym základom spracúvania, je jeden rok odo dňa poskytnutia súhlasu.Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malovplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu. Právo dotknutej osobyodvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov možno uplatniť aj preduplynutím času, na ktorý bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimispôsobmi:

 1. emailovou správou zaslanou na adresu personalne@ba.satur.sk,
 2. telefonicky na tel.č.0903 696 209
 3. listovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

 

Prípadné otázky týkajúce sa spracúvania a ochrany osobnýchúdajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy .

 

 

Detail ponuky
 • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmenyod 900€ + odmeňovací systém + na základe skúseností a zručností do 1200€
 • Požadované vzdelaniestredoškolské s maturitou
 • SkúsenostiAbsolvent
 • Termín nástupuASAP/DOHODOU
 • Miesto práceBratislava
 • Jazykové znalostiAnglický jazyk
 • Úroveň jazykovych znalostíZačiatočník
 • Počítačové znalosti Microsoft Excel
 • Úroveň počitačových znalostí Pokročilý
 • Všeobecné spôsobilostiAnalyzovanie a riešenie problémov
 • Ďalšie požiadavkyVynikajúca znalosť PC hardvér, softvér. Znalosti z oblasti inštalácie a administrácie OS Windows Server MS Office EXCEL a WORD Administrácia LAN/WAN Znalosti z oblasti elektrotechniky, telekomunikácií flexibilita, samostatnosť ochota cestovať logicko - analytické myslenie dynamická osobnosť presnosť spoľahlivosť kreativita odolnosť voči stresu schopnosť práce v kolektíve a rýchlo sa učiť dobré komunikačné schopnosti znalosť AJ, NJ -výhodou
Pridať do zoznamu Pridajte ponuku do svojho zoznamu pre užší výber.